O nama

Istina

Refleksija Svijesti je "online" portal pokrenut kao želja autora da se promoviše "ISTINA" , ali ne istina koja je subjektivnog karaktrera i odgovara eventualno jednom pojedincu, grupi ili čak i većem broju ljudi, već  istina koja je "jedna i jedina" i koja kao takva može biti jedino prihvaćena ili u potpunosti odbačena.

Kada se kaže "Istina"- koja uvijek i u svim kombinacijama mora biti JEDNA, jer ukoliko nije, onda ona i ne postoji, već umjesto nje postoji nešto što se zove relativna istina ili istina koja varira od osobe do osobe.
Ipak, ukoliko bi prihvatili ovaku tvrdnju, da Istina ne odgovara svakoj jedinci ponaosob,kao i da nema svoj Izvor ili utemeljenje, onda bi došli u situaciju potpunog duhovnoh, intelektualnog, naučnog, ekonskog, zakonskog, kao i bilo kojeg drugog kolapsa, jer tada bi bili prepušteni samo da kroz odnos "slučaja" riješavamo naše svakodnevne aktivnosti, što bi nas sa ovakvom konstatacijom bacilo direktno u životinjski mentatiltet razmišljanja, budući da bez istine i kroz teoriju slučaja čovjek kao svjesno biće ne može više da funkcionira.
Naravno da teorija slučaja, kao i životinjski mentalitet kroz relativno znanje ne odgovara čovjeku, jer čovjek od svih živih bića ima urođenu komponentu u svojoj svjesti, a to je da se ne prepušta teorijama, već čak dapače, čovjek jednostavno "Voli i hoće da zna!"

Dakle, ukoliko Istina ne postoji kao temeljni princip po kojoj se sve stvari odvijaju i dešavaju, onda čovjek nebi imao pravac u kojem bi njegova svijest trebala da ide, jer ukoliko nema temeljnog pricipa u Istini, svijet čovjeka i životinje se nebi razlikovala.

Da bi čovjek prešao iz relativnog znanja u apsolutno zananje ili u jednu vječnu Istinu, jedinka kao takva se mora osloboditi svih relativnih znanja, a pogotovo osobnih uvjerenja o tome što Istina jeste ili nije, već umjesto toga krenuti na živi put, put koji jedinku vodi nepogrešivo do Saznanja.

Kada se kaže živi put, onda se pod ovim putem podrazumjeva da ga je već netko ranije prošao, te ga ostali moraju slijediti, ili ako ne, svatko ponaosob mora krenuti u potragu za dokazima, ali u niti jednoj kombinaciji čekati da mu ga drugi predoči, jer se ne može doći do spoznaje ili unutarnje vjere, pa samim tim i do Istine.
Ukoliko pak nismo došli do unutarnje spoznaje ili dubinske vjere, dokaze koje dobijamo kroz eksperimentalno saznanje od strane nauke ili kroz proučavanje objava,  nas svrstava samo u bazičare sa osobnim pretpostavkama, koje mogu biti postavljene na vjerovanju ili nevjerovanju.
Vjerovanje ili nevjerovanje u nešto bez obzira što je to nam neće dozvoliti unutarnju vjeru ili živu vjeru, te bez unutarnje vjere se društvo dijeli samo na vjernike i ateiste, ali niti u jednoj kombinaciji na one koji su u spoznaji ili istini.Svijest

Naša želja je da pokušamo Istinu prikazati na što vjerodostojniji način, i to ne na djelimičan, parcijalan ili poluistinit način. Na našim stranicama se ne bavimo alternativnim temama koje su povezane sa ishranom, zdravljem ili raznim alternativnim sistemima vježbanja u svrhu podizanja kondicije organizma i fizičkog zdravlja,  koje su nesumljivo dobrodošle kada je u pitanju podizanje fizičke kvalitete života, pojedinca ili društva u cjelini, već jednostavno nam je želja da prikažemo istinu onakvom kakva ona 100% i jeste!
Također, naša primarna zadaća  osim promoviranja istine je ukazivanje i na činjenicu da  "SVIJEST" je neizostavna komponenta koja uz istinu dolazi.
Drugim riječima, za sve što čovjek radi u životu potrebna je nešto svijesti, jer bez prisustva određene kvalitete svijesti nisu moguće ni najjednostvanije svakodnevne aktivnosti da se obavljaju. To implicira samim tim jednu neizostavnu činjenicu, da za vrhunsku istinu mora biti prisutna i vrhunska svijest ili zrelost duše po teološkoj terminologiji. Ukoliko svijest sa druge strane nije odgovarajuča, onda samim tim ni percepcija istine ne može biti zadovoljavajuča što otvara opet jednu novu temu, koja se bavi "MANIPULACIJOM SVIJESTI."     

Manipulacija Svijesti

Dakle, cilj ovoga portala je da ukaže na dvije neizostavne komponente koje se vezuju jedna za drugu i koje su sastavni dio života svakoga pojedinca. One su u svakodnevnom životu toliko povezane i toliko isprepletene, a opet sa druge strane dijametralno različite.
Prva komponenta je Istina- koja stoji na vrhu svih ljudskih zbivanja i nastojanja, te svijest koja joj stoji uz rame, jer svijest mora imati temeljni pravac prema kome će da ide ili napreduje,

Da bi svijest se mogla razvijati, odnosno evoluirati, morala je predhodno postojati Istina, jer ukoliko nebi ovaj preuvjet bio ispunjen, onda u tom slučaju svijest ili se ne mora razvijati, jer nema pravca u kojem bi trebala ići ili sa druge strane ukoliko treba, ostala bi manipulacija svijesti, budući da bi svatko interpretirao isinu na svoj način.
Budući da u praksi vidimo obadva fenemona da su prisutna, odnosno, i evolucija i manipulacija svijesti se uzajamno isprepliču, budući da jedni potenciraju na važnosti svijesti, a drugi na važnosti fizičkog iskustva (empirijskespoznaje), dolazimo do neizostavnog zaključka, da svaka kvaliteta svijesti pokušava da dodje do određene isine, ali jedna evolucijom svijesti, a druga devolucijom.
Evoluciju svijesti primječujemo po kvaliteti svijesti koja nije ista kod svakoga pojedinca, a imamo tu još i životinjsku svijest koja također služi kao pokazatelj, da kvaliteta svijesti može biti dosta ispod, ali također i puno iznad, a devoluciju primječujemo radi pokušaja da se istina interpretira na svoj osobeni način, odnosno, da se manipulacijom pokuša istina okrenuti naopačke, gdje dolazimo do druge strane medalje koja se zove "LAŽ".

Laž

Laž se javlja kao spontana reakcija svijesti koja nema svoj pravac ili put, odnosno, svijest koja ne ide evolucijskim putem prema istini, već kroz devolucijski proces pokušava da na manipulitativnim empirijskim saznanjem  dođe do iste.
Budući da se do Istine ne može stići na niti jedan način osim spoznajom ili dubokom vjerom, a spoznaja ili duboka vjera se ne može steći empirijskim ili eksperimentalnim dokazivanjem, empirijski ili eksperimentalni dokazi mogu dovesti eventualno do saznanja ili novih dostignuća,  dakle, ukoliko čovjek želi doći do Istine na eksperimentalan način kroz saznanje, mora imati putokaz ili orijentir koji će pratiti, jer bez njega, ostaje nam jedino teorija slučaja, a teorija slučaja NIKADA ne može dovesti do Istine, ali niti do spoznaje ili duboke vjere!

Budući da svi putokazi ili orijentiri koji su postavljeni u današnjem modernom društvu koji bi nas trebali dovesti do istine na empirijsko-eksperimentalnom  načinu spoznaje, kao što su: teorija velikog praska ili evolucije i sl. su čisto oslonjeni na fenomenu slučaja, a uz to nema adekvatnih dokaza da se eventualno potkrijepe ovakve teze ili fikcije, svijest gubi svoj orijentir ili pravac (put), a kada se izgubi put koji jedini vodi do Istine, čovjek počinje sve više da vjeruje u laž.

Slična je situacija i u religiozno-vjerskim strukturama, budući da je živi put- koji jedino vodi do spoznaje ili unutarnje vjere zamijenjen mlakim i površnim prakticiranjem vjere, te se ne može doći na ovakav način do Istine, ostaje jedino manipulacija kroz relativno znanje da nam dočara Istinu, budući da sve vjerske grupacije je na svoj način interpretiraju.
Također, budući da ljudi traže uvijek odgovore, jer je u ljudskoj prirodi da se raspituje za Istinu, a manipulacija kroz relativno znanje donosi zbrku i konfuziju, jer istinu svi interpretiraju na svoj osobeni način, laž ostaje kao jedino riješenje, budući kada se postavi neka religiozno-vjerska teorija koja želi da ispravi kaos i metež kroz manipulativnu vjeru, vjernik (pojedinac) jako rijetko dolazi do spoznaje ili unutarnje vjere, već obično ponavlja kao papagaj što drugi govore.

Istina je uvijek JEDNA i do nje se jedino i eksplicitno može stiči unutarnjom vjerom kroz živi put, površnom vjerom do manipualcije, a eksperimentalnim saznanjima do laži!