Sinkronizacija, raspodjela vlasti i oblik zemlje
Sinkronizacija, raspodjela vlasti i oblik zemlje
Efekat tora i bježanja od ljudskogog potencijala

Uvod

Iako će ovo tema možda biti malo zakašnjela, zakašnjela u smislu da se o obliku zemlje već godinama raspravlja na društvenim mrežama, ali u svakome slučaju nika nije do kraja ispričana tema, te čeka još na mnoge odgovore.

Moram samo jednu stvar već unaprijed da kažem, da niti jedni, bilo da su ravnozemljaši ili da su oni koji vjeruju u svernu ili heliocentričnu teoriju, nisu u pravu do kraja, jer istina je sasvim drugačijega karaktera, ali su razvnozemljaši dosta blizu nje, i što je još bitnije od svega, počela se razvijati kritička strana čovjekovog bića, ali i avanturistička, budući da revnozemljaši, barem jedan dio njih, je došao već u fazu da želi sve samostalno, objektivno i kritički da ispituje što je jako pohvalno,  jer čovjek je misao biće i ima razvijenu svijest sa kojom sam može da donosi svoja kritička opažanja, a za kritička razmišljanja u društvu uvijek mora postojati pozicija i opozicija, jer ukoliko nema dvije struje koje se međusobno suprostavljaju u mišljenjima, onda dolazi do indoktrinacije ljudske svijeti u kojoj čovjek već po ustaljenim društvenim uvriježenjima razmišlja po sistemu večine, što je u stvari tor u kojem ovce su sve na okupu, i u kojem nema pluralizma u ljudskim intelektualnim potencijalima.

Dakle, svaka teorija koja se pojavi u društvu, a koja je opozicija već postojećim teorijama koje su zvanično uvriježene, je ako ništa drugo dobra za pluralizam razmišljanja i prevencija indokrinacije, čovjek počinje da koristi svoju osobnu svijest, traga za odgovorima, te pokušava kritičku stranu svoga bića da aktivira, i dokle god se čovjek buni, argumentira, napada, osuđuje i svađa, to znači da pojedinac u svome unutarnjem biću želi odgovore, da pojedinac ne pripada barem do kraja stadu već indoktriniranih ljudi, i na kraju svih krajeva, čovjek sada pokazuje za razliku višestoljetnoga uspavanoga stanja u kojem su mu se odgvorili samoservirali od takozvanih eksperata u određenoj domeni svoje navodne kompetentnosti, te običan čovjek po prvi puta zaslužuje i da nosi epitet ljudskoga bića, jer postoji jedna uvriježena izreka u filozofskim krugovima koja kaže :" Razmišljam, dakle, postojim!"

Naravno, samo razmišljati nije kraj priče, svakoga čovjeka bi trebala i istina da zanima u krajnjoj fazi, teorije su dobre samo da se probudi kritička strana čovjekovog bića, da mu se ponudi alternativa bježanja iz ustaljenog šablona, da društvo konačno ima pluralizam u poziciji i opoziciji, da se razbije također i indokrinacija svake vrste, ali ovo je samo početak jedne intelektualne demokracije, krajnja faza je u istini, jer postoji samo jedna istina na svijetu koja ne može biti teorija i koja takva ne prihvata pluralizam razmišljanja, budući da istina može jedino biti prihvaćena ili odbaćena, jer se istina nikada neće čovjeku prilagoditi, već čovjek mora istini.

E sad, meni bi bilo lagano reći da ima vrhovni autoritet koji je i zvanični stvoritelj ovoga svijeta, ali i svega onoga što ljudsko oko ne može da primjeti, međutim, sa ovom konstatacijom bi opet pobjegli od kritičke strane naše svijesti i utonuli u izvjesnu indoktrinaciju, indoktrinaciju da moramo vjerovati u nešto bez ikakvoga samoispitivanja, razmišljanja, kao i bježanja od bilo kakvih dokaza, već bi kao po ustaljenom šablonu utonuli u efekat tora, te jednu indoktrinaciju zamjenili sa drugom. Iz ovoga razloga, pluralizam uvijek mora postojati, bilo da je vjerski ili naučni u pitanju, ali svijest također mora ići prema istini, jer pluralizam je dobar za kritičku stranu ljudskoga bića, ali istina je dobra za smiraj i unutarnji osjećaj zadovoljstva, jer čovjek je i misaono (kritičko), ali i emotivno (duhovno) biće.

Dakle, da bi došli do odgovora, te da bi znali što je konačna istina, obadva apekta ljudskoga bića moraju biti involirana u cijelu priču, a to je kritička strana ljudske svijesti koja preventira indokrtinaciju i ruši šablon tora, a sa torom uspavano stanje ljudske svijesti, i duhova komponenta u kojoj čovjek osjeća izvjestan smiraj iznutra, a smiraj iznutra čovjeku može jedino istina pružiti, jer istina je takva kakva jeste, ona se ili prihvata ili odbacuje, međutim, ukoliko se prihvati, onda predhodno podrazumjeva da je obadva procesa prošla, a to je krički i duhovni, jedan je spoljnji a drugi unutarnji.

Dokle god čovjek ne ulazi polako u fazu smiraja, već koristi samo kritičku stranu svoje svijeti, to znači da traži još uvijek odgovore, i to je dobro da bi se izbjegla indoktrinacija, ali nije dobro što čovjeka ne zadovoljava, jer smo dvokomponentna bića u ovome momentu, te kritička strana neće biti dostatna da se čovjek uvjeri u istinu.

Dakle, ono što želim reći je slijedeće;- da čovjek uvijek mora uključiti osim razuma i srce, jer bilo kakvi odgovori da se čovjeku ponude, ali ako čovjek to srcem ne osjeća, i ako čovjek obje komponente svoga bića ne zadovolji, čovjek će samo mjenjati razne teorije sve u ovisnosti gdje ga momentalno razum vodi i kritička strana njegovoga bića, isto kao što razni društveni sistemi kroz stoljeća prolaze, niti jedan ne može ostati do kraja, kao što niti jedna istina ne može ostati do kraja, ukoliko srce i razum nisu uključeni.

Na ovome svijetu, na žalost, osim uspavanih ilii ndoktriniranih, postoje i ljudi koji hoće na silu da bude nešto, bilo da je to srce ili razum da im govori, jer srce ukoliko je bez razuma, onda je to sljepoća, a razum ukoliko je bez srca, onda je hladnoća, sljepoća vodi drugog aslijepca, hladnoća pravi interes od istine. Nije dobro ukoliko obadva aspekta ljudskoga bića nisu uključena u cijelu priču, isto tako nije dobro samo jedan aspekat ljudskoga bića forsirati, jer bilo da smo zaslijepljeni ili hladni, naš krajnji cilj nije istina, u prvom slučaju smo zaljubljeni, a u drugom proračunati. Kao i dvoje zaljubljenih što pobjegne od kritičke starne svoga bića, tako se u društvo stvaraju zaljubljenici pojedine teorije, ali bez dosta kritičkoga osvrta, sa druge strane, pojavljuju se opozit u proračunatosti, gdje sve mora biti naplaćeno, podržano, isplativo, i medijski do kraja propračeno.

Iz ovoga razloga danas u svijetu, bez obzira koja strana medalje je u pitanju, da li je pozicija ili opozicija u pitanju kada je određena teorija, velika večina svijeta se samo svrstava na jednu komponentu svoga bića, jedni bi voljeli da je to tako, a drugi hoće da je to tako, dok samo mali broj ljudi pokušava iskreno i stvarno da dođe do istine, odnosno da uključi obje komponente svoga bića, tako da istina nije po mami i tati, već po srcu i razmu. Isto kao što kod roditelja koje svi imamo ili smo imali, moraš oba aspekta svoga bića uključiti, ukoliko ih čovjek ne uključi, onda ili bira roditelje po osobnoj želji, ili mu svaki čovjek na ovome svijetu može biti otac i majka, dakle, razum i srce su neophodni da se dođe do ma koje istine, a ta istina kada je srce i razum potvrde su kao otac i majka koja su jedini mogući, i koji donose konačni smiraj u svim našim ljudski potrebama i traženjima, a mi prihvatamo istinu kao jedinu moguću.

Srce i razum

Sinkronizacija

Sve što se radi u danjašnjemu svijetu, ali i u svijetu koji je danas već za naš prošlost, uvijek se radilo da se ove dvije ljudske urođene komponetnte, srce i razum, međusobno posvađaju, da dođu u međusobnu kontradikciju, te da tako čovjek izgubi prirodan balans i ne koristi svoje ljudske kapacitete do kraja, svoj potencijal koji je dobio od Boga sa kojim može doći do ma koje istine, ne iskoristi adekvatno, jer ljudi koji pokušavaju da gospodare ovim svijetom poznaju izvjesne tajne, a njihove tajne su naša priroda i naši ljudski kapaciteti  sa kojima oni vrlo vješto manipuliraju, jer sa svojim teorijama kada su neovisni istraživači u pitanju, pa do svojih kvazi naučnih otkrića kada je moderna znanost u pitanju, uvijek je jedan samo cilj u pitanju, a to je da se posvađa ljudsko srce i razum.

Dakle, bez obzira koja je teorija u pitanju, i bezobzira da li je postavljaju znanstvenici ili neovisni istraživači, svjesno ili nesvjesno je uvijek pokušaj da se čovjek skloni od srca, a da mu se za to ponudi neko racionalno objašnjenje, sa druge strane, zaljubljenike da se skloniod racija i kritičke strane njegovoga bića, a da im se ponudi neka bogomolja kojoj će oni biti vjerni.

Ukoliko se malo osvrnemo okolo sebe upravo možemo vidjeti ove sindrome svugdje oko nas, moderna znanost je za jedne kritička, eksperimentalna i objektivna, ali nema srca koje osjeća i povezuje se sa razumom, za druge je znanost religija koja se samo srcem osjeća, ne provjerava se, ne kritički se prema njoj ponaša, i ne trpi da racionalna strana ljudskoga bića ima ikakve veze sa njom.

To i jeste upravo cilj, a cilj je da se kod čovjeka provocira uvijek samo jedna komponenta njegovoga bića, bez obzira kojoj komponenti je pojedinac sklon, jer oni koji su skloni raciju i kritičkoj strani njihovoga bića su zatrpavani uvijek nekim naučnim dokazima i dostignućima, jer tako žive u lažnom uvjerenju da razmišljaju, ali ne samostalno već na temeljima drugih, dok ovima drugima koji koriste jedino ili najviše svoju unutarnju stranu bića se projecira sljepoća sa kojom oni misle i osjećaju da su uz sve moguće moderne trendove, sa kojima se oni osjećaju da i sami lete po zvijezdama, jer kada srce i racio nisu međusobno uvezani, uvijek se stvara vojska ljudi koji ili nosi tuđa mišljenja ili fura tuđe trendove.

Iz ovoga razloga, a budući da smo nekada imali višestoljetnu vjersku diktaturu u kojoj je najpoznatija inkvizicija, jer inkvizicija je bila sklonjena od svakoga racia i oslanjala se jedino na unutarnjim osjećajima, danas imamo modernu znanost koja je inkvizicija svoga vremena, koja čovjeka sklanja od njegovog unutarnjeg bića i nježnih osjećaja, ali se zato jedino forsira na racionalnoj strani dokazivanja,  i uslijed ne mogućnosti određenih dokaza da ponude, očekuje se da smo vjernici koji će te dokaze uskoro i da dobiju.

Dakle, jako je bitno ovo sve razumjeti da bi se mogla cijela naredna situacija u društvu razumjeti, da bi mogli doći do odgovora koje se pitaju mnogi ljudi, a mnogi ljudi se pitaju da li može biti jedna globalna urota, ako može na koji način ona funkcionira, ili je to samo ipak obična teorija zavjere koje ljude samo zbunjuje, jer kada se stvari postave u društvu, onda se postave mehanizmi po kojima društvo funkcionira, a svako ide tamo u ovisnosti koja komponenta njegovog bića je jača, uglavnom, poenta je čovjeka skloniti od harmonije i kompaktnosti između njegovoga racija i unutarnjih osjećaja, jer u takvoj situaciji se uvijek manipulira, društvo se samo rangira na one vanjske ili unutarnje vjernike, dok sinkronizacije između ova dva ljudska urođena epiteta ne postoje.

Manipulacija

Iluminati

Kada se u društvu želi prvoklasno da vlada, ne uzimaju se neki određeni šabloni, nikada ne postoji čaroni štapić koji ljude zamađija, ne postoje neki eksperimenti na globalnome planu, niti postoji išta što bi čovjek mogao novo izmisliti, već uvijek se koristi ljudska priroda i poznavanje pravog stanja stvari, jer poenta manipulacije i jeste da čovjek sam sebe izmanipulira, tako što će upasti u procjep između svoje dvije strane istoga bića. Sa druge strane, postoji laž, ali laž je kratkoga karaktera, te laž jeprije ili kasnije prepoznatljiva, ljudi koji vladaju ovim svijetom pokušavaju primarno da manipuliraju, a laž koriste samo u nuždi i vrlo ograničeno.

Kada čovjek nije u sinkronizaciji i kada čovjek čak i ne poznaje obje strane svoga bića, čovjek ne poznaje niti istinu, više apsolutno nije bitno da li je racio ili osjećajna strana u pitanju, manipulacija je samo jedna predstava za široke mase u kojima su svi zbunjeni i u kojoj se samo djelići istine naslućuju, manipulacija je još u toj mjeri gora za razliku od laži, jer manipulacija drži čovjeka vjernoga i odanoga za određene stvari, laž ga tjera u manipulaciju, jer čovjek nema kamo drugo da ide.

Dakle, gospodari ovoga svijeta nisu određeni vjerski, politički, naučni ili bilo koji drugi segmenti društva, gospodari ovoga svijeta su oni koji poznaju mehanizme manipulacije i sebe zovu Iluminatima, svi ostali su izmanipulirani, izmanipulirani mogu biti predsjednici, naučnici, doktroti, profesori, političari, radnici, kao i bilo koji društveni sloj ili soj.

Poznavati ljudsku prirodu sa jedne, a sa druge strane sklanjati čovjeka od sebe samoga čini nekoga povlaštenim, ljudi se samo svrstavaju u jednu od dvije strane iste medalje, ali međusobno nesinkronizirane, te su tako uvijek u osobnom unutarnjem procjepu, jer manipulacija ne bira svoje žrtve, manipulacija samo čovjeka čini podobnim za jednu stranu iste medalje u kojoj se istina još uvijek otkriva, dok se ona nalazi u svima od nas i nema ništa biti otkriveno, već samo sinkronizirano.

Prema tome, niko se u svijetu ništa ne dogovara, ne postoje politički pravci ili struje koje su uzdružene, niti je Amerika ta koja stoji iza bilo čega, kao niti jedna zemlja u svijetu, Amerika se koristi samo kao centar vojnih i tehnoloških operacija, Engleska kao centar zakonodavnih i financijskih tokova, a Izrael kao duhvno logistička potpora. Kada se kaže Amerika, Engleska i Izrael, to se ne odnosi na ljude, političare, naučnike ili radnike, već povlaštenu elitu koja ne pripada niti jednoj naciji eksplicitno, a ljudi koji žive u ovim zemljama su obični ljudi kao bilo koji, svi su izmanipulirani i ne pripadaju eliti.

Masoni

Iluminati ili elita su odabrani pojedinci koji su iznad mase, jer poznaju ljudsku prirodu i vrše disbalans u njenoj sinkronizaciji, oni su gospodari u sjeni, a čovjek neizbalansiran ne može primjetiti njihov učinak, več čovjek neizbalansiran se samo poistovjećuje sa nekom strujom ili idejom, bilo da je ona isključivo na raciju, bilo da je na nekom unutarnjem samoopredjeljenju.

Masoni su druga instanca u društvu, masoni su sluge iluminata, masoni se dijele u dvije skupine, jedni su zaduženi za racio i kritičku stranu ljudskoga bića, a drugi za unutarnje osjećaje.

Dakle, masoni su operativna strana manipulacije, za ono što rade ili čine dobijaju osjećaj intelektualne povlaštenosti ukoliko su zaduženi za racionalnu stranu ljudskoga bića, ili dobijaju osjećaj vjerske povlaštenosti ukoliko su zaduženi za unutarnju stranu ljudskoga bića. Masoni za razliku od iluminata koji pozanju sinkronicitet i tako vladaju svima, poznaju samo jedan aspekat ljudske prirode, te se u njihovim užim krugovima smatra da tek kada dođu do 33.-stupnja da ulaze u elitu, odnosno da ulaze u odabrane ili iluminate.

Kako god bilo, masoni rade sve prljave poslove ovoga svijeta, sa jedne strane ukoliko su zaduženi za racionalnu stranu ljudskoga bića dobijaju titule i počasti, te postaju naučne, političke ili obrazovne vođe ili stubovi društva, postaju eminentni stručnjaci, vrhunski političari ili naučno-obrazovni guruji, sa druge strane, ukoliko su zaduženi za unutarnju stranu ljudskoga bića postaju eminentni duhovni lideri, osnivači raznih vladinih ili nevladinih društava i fondacija, kao i sve moguće vrste duhovnoga rada sa kojim svakim danom dobijaju sve više pristalica i onih koji ih obožavaju i podržavaju.

Naravno, treba naglasiti da postoje i obični ljudi koji su naučnici, doktori, određeni vjerski lideri i slično, ali budući da nepoznaju sinkronizaciju, i budući da ne pripadaju masonima, ovakvi se smatraju izmanipuliranim od elite, u svakome slučaju ne dobijaju dovoljnju medijsku pozornost, ne uživaju visoku reputaciju, i nemaju praktično nikakvih večih rezultata osim ukoliko se nisu priklonili nekoj od struja.

Cijeli ovaj svijet i sve što nas svaki dan okružuje se dijeli samo na pojedince koji poznaju manipulaciju i njoj služe, te se zemlje ne udružuju međusoono, niti se političari dogovaraju, kao niti znanstvenici što će reći za javnost, već postoji elita koja vlada i kojoj se služi, za tu vrstu usluge se dobijaju određeni društveni položaji, kao i novčani benefiti, i postoje oni koji su izmanipulirani, nemaju unutarnjeg sinkroniciteta, kao i dosta ostalih pojedinaca koji se boje otvoreno reći, a spoznali su manipulaciju, jer onda dolaze u sukob sa onima koji su postavljeni kao stubovi ovoga društva, bilo da su to stubovi politički, vojni, naučni, duhovni ili bilo koji drugi segment društva, budući da rizikuju da ostanu na marginama društva, izgube poslove ili jednostavno do kraja budi ismijani, a neki čak i fizički likvidirani.

Crna i bijela loža

Za svaku uspješnu firmu koja želi da posluje u svijetu i postigne velike rezultate, mora postojati čarobam trio u njenoj strukturi, a ovaj trio su: lidreri ili osnivači, uspješan i osposobljen radni kadar, te logistička podrška u vidu advokata, raznih pravnika, ekononskih stručnjaka, matrketinga, te svih ostalih profila stručnjaka koji čine da jedna firma bude osposobljena i ispunjena sa svim neophodnim kadrom.

Ovo takozvano sveto trojstvo kada je manipulacija u pitanju i organizaciona struktura gospodara ovoga svijeta u sjeni su: 1. Iluminati;- kao vođe ili lideri, 2. Masoni ili radnici;- kao osposobljen i stručan radni kadar, 3. Crna i bijela loža;- kao logističko- duhovna potpora cijele ove organizacije.

Crna i bijela loža se gotovo nikada ne pokazuje u javnosti, za razliku od masona koji su primjetni i prepoznatljivi kroz svoj rad, kao i iluminata koji su u sjeni, ali se zbog svjetskih tokova i stalnih turbulencija, problema, recesija i kriza naslučuje da ima neka dirigentska palica koja upravlja svime. Crna i bijela loža je isključivo zadužena za duhovno-logistički rad, kanalisanje crne i bijele energije u ovisnosti koja je loža u pitanju, te logistička potpora kroz završne pripreme za ispunjenje "Svetog Pisma".

Kada se spomunu energije, a u ovome slučaju spominju se "Crna i Bijela", pogovotovo kada se spominje duhovan rad i ispunjenje "Svetoga Pisma", mnogi ljudi apsolutno nisu svjesni ovog segmenta cijele priče, jer mnogi ljudi nevjeruju u bilo kakvu energije, a da ne govorim u "Sveto Pismo. Međutim, danas kada smo kroz modernu znanost otkrili razne energije u prirodi nevidljive za ljudsko oko, kao što su mikrotalasni valovi, razni radio i mobilni valovi, itd., više nego smiješno je tvrditi i misliti da u prirodi ne postoje i ostale energije, koje "Elita" poznaje, a svaka energija koja se nalazi u prirodi sama po sebi nije štentna ili opasna, ukoliko čovjek lošom primjenom i zlim namjerama je ne aktivira, i ne učini je štetnom za sve.

Bijela loža kanališe bijelu ili svjetlosnu energiju, a to je "Sunce" kao glavni simbol njihovoga obožavanja, i povezuje se sa "Luciferom", jer bivši Lucifer je bio svjetlonoša prije njegovoga pada, te je za bijelu ložu on još uvijek njihov bog. Bijela energija koja se kanališe uglavnom na svijetlosnim frekvencijama je korisna za revitalizaciju mnogih unutranjjih organa, podizanje imunološkog sistema, te generalno jedan životni eliksir za popravljanje sveopćeg stanja organizma, kao i produžetak života sa relativno dubokom starošću, tko je primjenjuje. Naravno, ova energija se koristi samo za elitu, te je izmanipulirani ne mogu dobiti, niti se o njoj javno priča, koristi je samo elita koja vrši kanalizaciju bijele energije, odnosno oni koji su poklonici i vjernici u bijelu energiju.

Sa druge strane postoji i crna loža, crna loža kanališe crnu energiju a to je mrak ili tama, koja dolazi iz podzemlja ili pakla, te njihov glavni simbol je pentagram ili crna zvijezda, a simboliše se za "Antikrista" ili palog kneza. Za razliku od bijele loše koja slavi "Lucifera", crna loža slavi i klanja se "Antikristu". Crna energija koja se kanališe se koristi za razne okultne radnje sa kojima se postižu rezultati na globalnome planu, tako što se slama ljudska volja, ljude se pravi podesnima za ostvarenje raznih ciljeva, podstiću se stalno sukobi, ratovi i nasilja, kao i mnogi drugi ciljevi i programi koji se ostvaruju njenom upotrebom, te generalno rušenjem kako imunološkog, tako i mentalnog zdravlja ljudi. Za okultiste i pripadnike crne energije služi da ima povećava različite moći sa kojima oni mogu uticati na ljude, rasloloženje i slično, a njima samima daje jedan lažan i nadnarav osjećaj jačine, snage i odabranosti naspram sviju.

Naravno, "Crna i Bijela" loža su svjesni međusobnog postojanja, kao i što su svjesni da istom cilju i istome gospodaru služe, razlika je samo u vanjskim i unutarnjim osjećajima, jer jedne ispunjava svjetlosna, a druge crna energija, jedni očekuju bivšeg Lucifera, a drugi Antikrista, jedni se raduju i nadaju njegovom svjetlosnom aspektu, a drugi mračnom i paklenom.

Iako je ovo duga priča, a ja ne želim da ovj tekst previše širim, rečiću za sada da je ova Bijela i Crna loža zadužena za ispunjenje "Svetoga Pisma", budući da oni Iliminatima daju duhovne instrukcij što da čine i koje poteze da poduzimaju, Iluminati Masonima dalje proslijeđuju naredbe za realizaciju ciljeva, te implementaciju onoga što je zacrtano za bližu ili daljnju budućnost.

Naime, budući da malo svijeta razumije duhovnu dimenziju ovoga života, čak i oni vjernici koji osjećaju i vjeruju u postojanje Boga, ali radi samo svoje racionalne strane svijesti koju koriste uglavnom, i jedinog kričkog ili fizičkog osvrta na svu realnost koja nas okružuje, ne mogu da povežu činjenice, niti sebi da pronađu adekvatne dokaze, pa onda cijelu stvar odbacuju i jedino na racionalno-fizički način pokušavaju da pronadju odgovore. Međutim, elita koja vlada ovim svijetom su visoko vjernički oprijedljeljeni pojedinci, te svoje sveštenike u ovisno kojoj loži pripadaju i koju energiju kanališu, slušaju i podržavaju, instrukcije prihvataju i odobravaju, te svi skupa marljivo, revnosno i predano rade za ispunjenje glavnog cilja, a to je ispunjenje "Svetog Pisma".

Dakle, iako smiješno zvuči i nevjerojatno, iako mnogi ljudi ne mogu i ne žele povjerovati niti tren u ovo, pogotovo da je duhovna logistika iza svega uključena u sva svjetska dešavanja i situacije, stvar je jednostavne prirode, "Elita" ili "Odabrani" vjeruju u Boga, ne samo da vjeruju već su i svjesni Njegovog postojanja, jedino je razlika u tome što oni vjeruju u lažnoga boga, te njega pokušavaju da služe, također, bijela loža pokušava da implementira i realizira "Sveto Pismo" kroz njegov svjetlosni aspekat, tako da pripreme svu logističku podršku u duhovnome smislu da se ono ostvari, crna loža svu materijalnu logistiku u fizičkome smislu da se pismo ostvari, tako što se radi na depopulaciji stanovništva, potresima, polavama, globalnoj promjeni klime, virusima, itd., jer ovo je sve neophodno da bi se "Sveto Pismo" ispunilo, i da bi se konačno njihov gospodar pojavio.


Vrh manipulacije

Kao što sam pokušavao cijelo vrijeme da objasnim, da laž sama po sebi nije baš najučinkovitija, jer je kratkoga karaktera i relativno brzo se spozna, koristi se u nuždi i u represivnim mjerama, jer u nuždi daje brzinske rezultate koju su u momentu neophodni, a u represivnim mjerama kada se laž namjerno forsira, da bi ljudi uslijed straha i bezizlaznosti situacije sami potrčali u manipulaciju, jer manipulacija je stanje koje obećava i daje ljudima sigurnost za bolje sutra, ali nema izlaza i znje, kao i što to bolje sutra nikada ne dolazi.

Manipulacija je stanje u kojem ljudi svojevoljno i bez ikakve fizičke prislile trče, budući da uvijek u njoj dobijaju lažni osjećaj zastićenosti, izvjesne i svijetlije budućnosti, bolje perspektive, kao i bezbroj tehnoloških dostignuća i inovacija koja uvijek manipulaciju prati, međutim, budući da je čovjek dvokomponentno biće, i budući da u čovjeku i onaj unutarnji apspekt mora biti zadovoljen, čovjek radi jake i organizirane manipulacije osjeća se fizički naizgled sigurniji, ali na unutrarnjoj ili duhovnoj razini se osjeti velika zabrinutost.

Iz ovoga razloga danas imamo u svijetu veću duhovnu zabrinutost nego ikad, iako smo fizički toliko uznapredovali, te uz razna tehnološka dostignuća bi morali biti bezbrižni, ipak nije tako, kako vrijeme prolazi ljudi su sve više potišteniji, unutarnje zabrinutiji i na momente se osjeća kao jedno totalno irogantno i bezvoljno stanje koje vlada u društvu, jer čovjek ima prirodan unutarnji apsekt svoga bića koje je potisnuo, i ne poznaje više mehanizme kako bi ga povratio.

Sa druge strane, gospodari ovoga svijeta su elita, a elita su zato što znaju ljudsku prirodu i mehanizme, oni oba svoja aspekta držena na okupu, sa kojim na materijalnoj razini imaju potpuno ostvarenje, a na untarnjoj zadovoljstvo, te iz ovoga razloga zdušno, revnosno i sve što je neophodno rade, jer oni misle da tako služe jednoj većoj sili i ostvarenju "Svetog Pisma".

Samo mali broj odabranih će na kraju da prođe dalje, kada se "Sveto Pismo" ispuni do kraja, elita radi sve što je neophodno da bi ušla u taj mali krug, te iz ovoga razloga je sve u tajnosti i samo za odabrane, budući da ako žele ostati malobrojno stado po "Svetom Pismu", moraju ostati odabrani i da ljudi ne primjete pravu realnost.

Ovo je ona natorna činjenica što mnogi ljudi ne razumiju, svi ljudi, manje vise, vide i znaju da se nešto radi u tajnosti, i da nam se stalno neke stvari sakrivaju, podmeću, kao i što je uvijek prisutan neki osjećaj tajanstvenosti kada je neki globalni plan ili situacija u pitanju. Dakle, stvar je duhovne prirode, i stvar je u tome da su trenutni gospodari ovoga svijeta veliki vjernici, sve se radi u tajnosti da bi nas izmanipulirali, a oni ostali odabrani, jer sveto pismo se mora ispuniti, a ono kaže:

"Mnogo je pozvanih, a malo izabranih (odabranih) " Matej 22,14

Kao što sam već rekao da manipulacija ne bira svoje žrtve, već manipulacija ljude zove k sebi sama, u manipulaciji se ljudi osjećaju korisno, zaštićeno i svrsihodno u smislu ispinjenja većeg plana, a onima koji ne mare toliko za duhovnu dimenziju života daje materijalnu udobnost ukoliko joj služe, u svakome slučaju, svi dobijaju na kraju ono što žele.

Ljudima koji nemaju nikakvu potporu, bilo duhovnu ili materijalnu, a ovo su izmanipulirani uglavnom, koji još uvijek misle da na ovome svijetu mogu postiči neke velike rezultate, a da joj ne pristupe, daje nemir i nespokoj, puno pitanja i nerealnih očekivanja za budućnost koja dolazi, svi ostali joj moraju služiti, sve u ovisnosti šta čovjek želi, bilo to materijalno ili duhovno, jedino tada može ostvariti neke rezultate.

Sa druge strane, budući da danas sve više ljudi polako otvara oči, primjećuje da se nešto u svijetu dešava, da svijet nije mjesto mira i ljubavi, tehnološkog napretka i bolje perspektive, ljudi počinju da tragaju za onom duhovnom dimenzijom koja im cijelo vrijeme nedostaje, na žalost, put je uzak i jako strm, ljudi, uglavnom, budući da ljube ovaj svijet previše, potpadaju opet u njegove manipulativne tokovo ili se čak i dobrovoljno stavljaju u službu manipulacije, samo rijetki uspjevaju da pronađu pravu stazu koja vodi u istinsko bolje sutra.

Duh vremena (Zeitgeist) cijeli film

Da li vi vjerujete u manipulaciju i tajnu "Elitu" koja gospodari društvom?

Oblik i izgled zemlje

Prava realnost svijeta u kojem živimo

Iako samo na prvi pogled izgleda da ove dvije teme, kao što je manipulacija i naša duhovna priroda sa jedne, te oblik zemlje sa druge strane, nemaju dodirnih točaka, i netko bi pomislio da su dvije različite teme, međutim, zbilja je prava da su ovo dvije sestrice blizakinje, jer o čemu god bi čovjek objašnjavao ljudima i bilo koje materijalne dokaze da se vade, kao i druge relevantne podatke, ništa čovjeku ne može otvoriti toliko oči kao oblik i izgled naše zemlje, te je ovo praktično duhovni okidač u novije vrijeme u kojem ljudi se počinju polako buditi iz sna, a sa druge strane ljudi nemaju više alternativa kada se već sudare sa ovom temom, osim da počnu vjerovati i u duhovnu dimenziju života.

Izgled i oblik zemlje je ekstremno bitan za sve, jer ovo je ona prevaga u cijelom daljnjem razmišljajnu pojedinca, ali i u njegovo daljnje vjerovanje, jer se u svijetu susreću dvije suprotstavljene struje, jedni su oni koji vjeruju u nauku i ljudsku riječ, drugi su oni koji vjeruju u Boga i Njegovu Riječ, jer ovo dvoje se ne može više pomiriti, jer ove dvije riječi su kompletno različite, a budući da sam također rekao da je čovjek dvokomponentno biće u ovome momentu, te kako unutarnju tako i vanjsku stranu mora zadovoljiti, čovjek prirodno i spontano želi i dokaze, a oblik zemlje je od krucijalne važnosti da se ti dokazi i ponude, te da ljudi konačno shvate da vjerovati u nešto nije samo stvar ljudskoga opredjeljenja, već kompaktnosti i harmonije  ili sinkroniciteta.

Dakle, u daljnjem nastavku teksta vadim izvode iz "Svetoga Pisma, ne iz razloga da bi očekivao da ljudi vjeruju u njega, već iz razloga da tko god pročita ovaj tekst zna da ovo što pišem nije neka moja nova teorija ili pokušaj da objasnim svijet oko mene, već samo ono što jeste i oduvijek je i bilo, te da ljudi prihvate ili odbace, ali ne kao riječi nečije koje neko iznosi kao svoju teoriju, već kao istinu ili laž.

Naime, iako mnogi misle i vjeruju da je sve već jasno kada je svijet koji nas okružuje u pitanju, kao i manje- više cijeli univerzum i sva svijetleća tijela na nebu, istina je prava da su ljudi daleko od istine, i da je svijet poptpuno drugačiji od onoga što mislimo i vjerujemo, ne samo drugačiji već u potpunoj kotradiktornosti od onoga što mislimo da poznajemo.

Pa krečemo:

3I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost. 4I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. 5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.

Meni nije namjera elaborirati cijelo pismo, jer bi to uzelo stranice i stranice teksta, već mi je namjera da knjigu stvaranja koja se opisuje u Bibliji iskoristim na maksimalan način, te ovo sve do sada što sam iznad pisao da potvrdim, jer kao što sam rekao, cijela stvar je duhovne prirode i ima utemeljenje u ljudskome vjerovanju, pogotovo "Elite" koja vlada svijetom.

Dakle, kaže se da je Bog prvi dan rastavio svijetlo od tame, a ja sam već objašnjavao "Bijelu i Crnu" ložu, te zašto jedni obožavaju i slave svijetlo, a drugi tamu. Svijetlo i tama su sastavni aspekti ovoga svijeta koji nas okružuje, svijetlo i tama su dva međusobno suprotna entiteta, niti se svjetlo može vidjeti bez tame, niti tama bez svjetla. Svijetlo i tama su zato da bi se mogla razlikovati dan i noć, te da nastanu svi preduvjeti za nastanak života, međutim, "Elita" želi da je ona svijetlo ili tama u ovisnosti šta tko obožava, te da sami sebe izjednače sa bogom, jer, iako su svijetlo i tama dva nespojiva entiteta, ipak, oba su neophodna kako u prirodi, tako i u realizaciji njihovih ciljeva.

6I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako. 7Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. 8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi.

E sada dolazimo do ključnoga momenta i cijeloga razriješenja ove drame koja se pogotovo vodi danas kada su pobornici okrugle i ravne zemlje u pitanju, jer svima nešto nedostaje, iako kažem da zastupnici ravne zemlje su dosta blizu, ali radi ne razumjevanja još uvijek pravoga stanja stvari, ponekad i oni znaju samo ulje na vatru dodati, te tako zbuniti sve okolo sebe.

Ljudi se često pitaju kada razmišljaju o zemlji, kao i cijelom univerzumu koji je svuda okolo nas, šta je to gore, a šta to dolje, jer ako uzmemo pretpostavku da zemlja lebdi u beztežinskom stanju, onda je to vakum koji nas okružuje sa svih starna!? Međutim, prava istina je više nego prosta, bilo gore, bio dolje, bilo lijevo ili desno, svuda se nalazi samo VODA!

Dakle, cijeli univerzum koji je nama spoznat ili dokraja nepoznat je ispunjen do vrha sa vodom, voda se nalazi svuda, prema tome, nije točno da je vakum u pitanju, već je univerzum kao jedan gigantski bunar u kojem se nalazi ništa više od vode. To je ona natorna činjenica i prava istina, a to je da ništa ne lebdi i ne okreće se, ništa se ne nalazi u bestežinskome stanju, imamo vodu svuda okolo nas, voda je samo rastavljena od vode zahvaljujući svodu.

Kako se ovo čini u prirodi, jer Bog sve što stvara ne stvara iz ničega, već se koristi fizičkim zakonima isto, budući da Bog jeste svemogući Bog, ali ne čini ništa što nema blage veze sa fizikom, iako Njegovif izički zakoni nama nisu jasni, pa neke stvari ne možemo razumjeti, ima stvari i koje možemo!?

Dakle, ovaj svod koji je Bog načinio je stakleno zvono koje kada se ispuni zrakom stvara tlak koji ne dozvoljava vodi da prodre ispod svoda. Voda je svuda, kao u jednom gigantskom bazenu što je svuda, kada se u taj bazen uroni jedna češa ispunjena zrakom, voda neće prodrijeti ispod čaše dokle god je svod (čaša) pod pravim kutom. Prema tome, mi se nalazimo pod svodom, jer su vode od voda podijeljene sa ovim svodom, iznad svoda je voda, ispod svoda je voda. Da voda iznad svoda nebi pala na nas, zašlužan je svod, a da nebi prodrla ispod, zaslužan je atmosferski tlak koji stvara vazdušni đep.

9I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!"

Ova voda koja se skupila na jedno mjesto su mora i okeani, iznad svoda je voda i ispod svoda je i dalje voda, ali voda koja se sakupila na jedno mjesto su danasnja mora i okeani koji se nalazi na ovom kopnu u njegovim utorima i udubljenjima. Ovo kopno koje se pokazalo je zemlja na kojoj mi danas zivimo, dakle, zemlja je kopnena masa ili kopno koje se nalaz ina vodi. Već sam objasnio da je voda rastavljana sa nebeskim svodom, zahvaljujući atmosferskom tlaku imamo zemlju ispod njega, jer ovaj tlak nedozvoljava da voda prodre, ali niti da se zemlja pomjeri.

Po istome principu, budući da imamo atmosferski tlak koji stvara vazdušni đep ispod našeg svoda, predmeti lakše mase idu prema gore, dok predmeti teže mase idu prema dolje. Dakle, nema gravitacije, jer Zemlja se nalazi na vodi i ne lebdi u vakumu, jedini zaslužan faktor koji čini da predmeti lakše mase padaju je atmosferski tlak, koji u svakoj vazdušnoj komori čini iste uvjete, jer ovaj atmosferski tlak ne dozvoljava da predmeti bestežinski lebde u prostoru.

Mnogi ljudi ne mogu da prihvate ideju ravne zemlje, kao niti bilo kakav drugi model zemlje i univerzuma, osim heliocentričnog modela, jer ljudi ne mogu da shvate i prihvate činjenicu na čemu bi to zemlja stajala onda, ukoliko je ravna i nepomićna, pa neko spominje stubove na kojima ona stoji, a neko nekakvu džinovsku kornjaču na kojoj je zemlja položena. Međutim, nema nikakvih stubova i nikakve kornjače, ova kopnena masa koju mi zovemo zemlja je ravna i nepomična, stoji na vodi, atmosferski tlak ili zrak stvara vazdušni đep, a kopno pluta u vodi, a mora i okeani se nalaze na kopnenim udubljenjima i utorima.

Zemlja je nepomična, kada kažem da pluta to ne znači da se ona pomjera, već da ispod nje nema ništa drugo osim vode, jer voda se nalazai svuda, samo je nebeskim svodom podijeljena ili rastavljena da bi se kopno moglo pojaviti.

Prema tome, nemaju nikakvi krajeve zemlje sa kojeg bi se moglo pasti ili okeani iscuriti, kada neki zamišljaju model ravne zemlje ,niti ima potrebe za antartičkim ledenim zidom koji zadržava vodu. Svod je svuda okolo nas, atmosferski tlak čini da voda ne prodre odozdo, a svod odozgo. Kada bi došli do krajeva zemlje zatekli bi samo svod, iza svoda je opet voda, ali ne voda u smislu daljnjih mora i okeana koji se nalaze u njezinim utorima, već u smislu giganskoga bunara ispunjenog do vrha vodom.

10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.

Ovo smo već objasnili, voda koja je sakupljena u zemaljske utore su današnja mora i okeani, međutim, kopno se pojavilo u vodi, što znači da je ispod kopna opet voda, te je sa vodom ispunjen cijeli univerzum. Zašto je sa vodom ispunjen cijeli univerzum? Zašto univerzum nebi bio prazan i ispunjen eterom, ili možda zrakom, ili možda svjetlošću?

Iz toga razloga što je voda prvi i nepohodni kemijski elemanat u nastanku bilo čega, i ništa ne može nastati bez vode. Da je univerzum ispunjen sa eterom, ovaj eter bi usisao sve u sebe, da je ispunjen zrakom, zrak bi sve isušio u kombinaciji sa svjetlošću, dakle, jedini kemijski elemenata kao preduvjet nastanka bilo čega je voda. Iz ovoga razloga se univerzum poredi sa majčinskom utrobom, jer se dijete nalazi u opni ispunjenoj vodom, kao i što je naš univerzum jedna gigantska opna ispunjena vodom. Kopno se pojavilo zahvaljući nebeskome svodu koji je podijelio vode od voda, tako da imamo vodu iznad svoda i vodu ispod svoda ili kopna. Nebeski svod kao i kopno moraju biti nepomični, budući da zemlja ne može nigdje se pomaknuti radi svoda, a svod je nepomičan i čvrst, jer bi njegovim pomjeranjem voda istisnula ovaj zračni đep i ispunila ga vodom.

11I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme." I bi tako.

Kada se pojavi kopno, a zahvaljući vodi koja se skupila, procesom fermentacije i sedimentacije, te raznim bakterijama koje se nalaze u zraku, dolazi do pojave stvaranja lišaja, kao i sveg ostalog zelenila ,jer su svi neophodni uvjeti stvoreni za to,  budući da za pojavu ovakvoga oblika života kojeg poznajemo na zemlji, zemlja mora biti izolovan i zatvoren eko sistem.

Prema tome, nikakvo moguće napuštanje ovoga eko sistema neće biti moguće sa nekim fizičkim dostignučima, kao što to žele danas da prikažu u nauci i svemirskim programima, budući da je svod neprobojna barijera, a ispod zemlje se nalazi voda koja ispunjava cijeli univerzum. Takozvana svemirska putovanja bi bila jedino moguća da se ide ispod zemlje, i da ljudi imaju takvu tehnologiju da mogu prolaziti kroz vodu, a ne kroz vakum, budući da vakum ne postoji. Međutim, budući da je univerzum ispunjen cijeli vodom, i da u cijelome univerzumu nema niti jedno čvrsto fizičko tijelo osim zemlje, ovakva bi putovanja bila besmislena i da čovjek čak može prelaziti trilione i trilione kubika vode.

Što se tiče takozvane pojavi NLO-a, čiji fenomen je danas također aktuelan u krogovima iztraživaća izvanzemaljske inteligencije ,stvar je vrlo jasna, kako nama tako i njima. Dakle, svod ne dozvoljava da se može prodrijeti kroz njega i svod nas čuva da nam nebesa (voda) ne padnu na glavu, jedino bi bilo moguće kroz vodu ispod zemlje, ali budući da je zemlja jedino fizičko tijelo u cijelome univerzumi sa ovom fizičkom gustoćom, jer na nebu, osim Sunca I Mjeseca, imamo još svjetlila, te ništa više nalik na zemlju, nema tko na Zemlju da stigne u sličnom fizičkom obliku kao čovjek.

Ono što ljudi danas i u prošlosti su viđali na nebu, ukoliko je krutoga oblika i sačinjeno od tvrdih fizičkih elemenata je sa zemlje, bilo da su to vladine ili nevladine letjelice ili objekti, ili eventualno neka inteligencija koja živi na zemlji, bilo na površini ili u njezinoj dubini, budući da ne znamo koliko je ova kopnena masa duboka, a niti do kraja široka.

I još što je bitno naglasiti u ovome stihu je prema vrsti, dakle, sve što nastaje na zemlji nastaje iz sjemena i to prema svojoj vrsti, nema nikakvih mutacijskih procesa ili evolucionih jedinki kroz takozvanu Darvinovu teoriju, jedino ukoliko se čovjek ne uplete, ali ni tada se ne može iz jednoga sjemena dobiti nešto drugo, već se može malo promjeniti njegova struktura, pa umjesto recimo žuto-zelene paprike dobijemo na primjer plavu ili crnu. Genetika o kojoj se danas toliko priča kao nešto s čim čovjek već suvereno vlada je čista manipulacija, jer kad svemogoći Bog ne stvara ništa kroz mutaciju i odabir vrsta, već kroz svoje sjeme po vrsti, onda sigurno ni čovjek nikada to neće biti u stanju.

14I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, 15i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bitako. 16

Dakle, ono što danas nama žele prikazati u modernoj znanosti, a to je beskonačni univerzum ispunjen eterom, te svjetlosnim godinama udaljena sunca ili zvijezde, je čista manipulacija, budući da su ova svjetlila svjetlosne frekvencije koje svijetle na svodu. Do ovih svjetlosnih frekvencija mi ne možemo doći, ne zato što su udaljeni trilionima kilometara, niti zato što su užarena sunca, već zato što nam svod to ne dozvoljava, i što čak i kad bi mogli zaobiči ovaj svod nekako, nebi imali na što da stanemo. Svjetlila su svjetlosne frekvencije sa svojom jezgrom, ona su postavljena na svod da ga rasvjetljavaju, da budu znaci danima, godinama i blagdanima, jer u svome pomjeranju i u određenim cikličnim konstalacijama daju situaciju u kojoj mi imamo smjenu godišnjih doba, početak ljetnog i zimskoga mjerenja vremena, kao i svega ono što se sa njihovim cikličnim konstalacijama donosi promjene na zemlji, kada su blagdani, dani i godine u pitanju.

Oni koji se bave astrologijom, kao i onima koji vrše proučavanje određenih njihovih pomjeranja u određene konstalacije, mogu nešto više reći o ovome, jer se sa preciznošću mogu mnoge stvari izračunati, a svima nama ostalima koji se nebavimo ovakvim stvarima daje objašnjenje i riješenje zašto dolazi do promjene godišnjih doba i zašto dolazi do ljetnog i zimskog solsticija.

16I načini Bog dva velika svjetlila -veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. 17I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, 18 da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. 19Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.

I sada dolazimo do cijeloga raspleta i one kritične točke sa kojom se sukobljavaju ove dvije teorije, jedna je heliocentrična a druga je ravna, jer Sunce i Mjesec su ova dva svjetlila, i bilo koja teorija da je u pitanju, koja pokušava ovu paradigmu da riješi, ili drugim riječima da je objasni, ali se ovdje po pravilu uvijek najviše zapne.

Prvo da kažem da Zemlja, ali ukoliko bi samo promatrali zemllju bez nebeskoga svoda, je ravna i stoji na vodenoj masi, ali budući da je Zemlja jedan eko sistem okružen sa nebeskim svodom, i ne funkionira bez ovoga svoda, dakle, ukoliko bi je mogli pogledati sa svoda, onda bi ona izgledala kao polu lopta. Zato nekada dolazi do kontradikcija u razumjevanju "Svetoga Pisma", ali i onih koji kategorički tvrde da je bilo ravna ili okrugla, jer ljudi ne mogu da razumiju da je Zemlja jedan zatvoreni eko sistem, te da se kopnena masa pojavila ali ispod svoda i da Zemlja ne postoji ukloiko i ovaj svod ne postoji. Dakle, kada se zemlja promatra ispod svoda, bez obzira kolika je to visinska udaljenost, ona jeravna, ali kada bi čovjek moga se popeti na svod i pogledati je, ona bi izledala nešto nalik nama Mjesec što izgleda, a izgleda ravan i okrugao, ali ponekad i kao polulopta,  što daje lažnu sliku da je lopta. Iako Mjesec ne može biti lopta, budući da onda nikada nebi mogli puni krug vidjeti u periodu kada imamo puni mjesec, također, druga strana nikada nije vidljiva, jer druge strane nema, ljudi ne žele ove činjenice prihvatiti, već izmišljaju neka naučna objašnjenja koja nemaju fizičku podlogu. Isto tako ni zemlja nema svoju drugu stranu, ispod zemlje je samo voda, zemlja ima svoje krajeve u ovisnosti svoda samo, te nije nikako nebesko tijelo koje lebdi, već zatvoreni eko sistem iz kojeg nema izlaza.

Mnogi se pitaju kako onda Sunce i Mjesec lebde, ukoliko već zemlja ne lebdi, ali fino se kaže da su Sunce i Mjesec, kao i sva ostala svijetlila na svodu, ne ispod svoda već na svodu, dakle, ništa ne lebdi, međutim, mi ne možemo se popeti iznad svoda pa da sa sigurnošću tvrdimo da li su oni naslonjeni na svod ili se poput nekoga magnetnog zakona odbijaju ali i privlaće sa svodom i tako kreću.

Drugo, kaže se fino da su Mjesec i Sunce svjetlila također, što znači svjetlosne frekvenije sa svojom jezgrom, nemaju svoju fizičku gustinu, niti su neka užarena sunca na kojima se dešavaju neki termonuklearni procesi, Sunce i Mjesec su svjetlosne frekvencije kao i ostala svjetlila na nebu, razlika je što ostala svjetlila obasjavaju svod, a nama razučuju dan i noć, te su znaci blagdanima (promjeni godišnjih doba), danima i noćima (ljetnom i zimskom solisticiju), dok ova dva svjetlila razlučuju samo dan i noć i vladaju njima. Budući da je danas i ovo postalo više nego jasno za pojedine neovisne iztraživače, jer su primjetili da je mjesec transparentan, providan i nekima se čini šupalj, međutim, mjesec nije šupalj, niti ima neku svoju fizičku gustinu, mjesec je svjetlosna frekvencija sa nešto manjom gustinom svoga svjetlosnoga žarišta, naspram Sunca i ostalih svjetlila, te mjesec isijava sopstvenu svjetlost ili energiju ali akumuliranu od Sunca, budući da je mjesec nešto slično kao solarna baterija, po danu se puni a po noći svijetli.

Također, ima još jedno sporno pitanje i misterija za sve teorije, a to je Sunce i njegovo kretanje, jer heliocentristi vjeruju da Zemlja pravi krug okolo Sunca po određenom nagibu, dok ravnozemljaš da pravi ciklične kružnice okolo ravne Zemlje, međutim, Sunce kao i Mjesec se nalaze na svodu, Sunce izlazi na istoku a zalazi na zapadu, što znači da Sunce uvijek putuje pravolinijski ali elipsično, jer putuje po nebeskom svodu, na istoku izlazi sa najniže točke svoda, na zapadu zalazi u najnižu točku opet. Što se sa Suncem dešava kada zađe na zapadu mi ne znamo, također ni kako se pojavi opet na istoku, jer Sunce nije fizičke strukture već svjetlosne, "Sveto Pismo" nam to ne objašnjava, ali drugačijeg riješenja nema, jer koja god teorija da se ponudi uvijek će imati neki nedostatak.

Dakle, Sunce će zauvijek ostati neobjašnjena paradimga do kraja, jer jednostavno u prirodi ima situacija koje mi ne razumijemo i na koja ne možemo dati adekvatna objašnjenja, osim ukoliko želimo da dajemo neke teorije koje se također ne mogu dokazati, ali sa njima samo milione nekih pitanja na koje nema odgovora.

I da još spomenem jednu jako bitnu činjenicu koja se spominje u ovome stihu, a na koje ljudi ne obračaju pažnju, a to su zvijezde. Naime, budući da nas cijelo vrijeme pogrešno uče da su svjetlila zvijezde na nebu, a već sam objasnio da su svjetlila svjetlosne frekvencije koje emaniraju svjetlo, nemaju svoju fizičku gustinu, a Sunce i Mjesec su svjetlila koja vladaju danju i noću, ove zvijezde koje se spominju  u "Svetom Pismu" su nebeske frekvencije koja ne emaniraju nikakvu svijetlost, niti akumuliraju Sunčevu da bi je poslije isijavali kao što to radi Mjesec. Zvijezde su nefizička mračna tijela koja se nalaze na svodu, koja vrše pomračenja Sunca i Mjeseca, jer ove zvijezde, budući da ne emaniraju nikakvu svjetlost, niti je reflektiraju, jedino mogu biti primjećena u posebnim uvjetima kada dođu u točku gdje prekriju Sunce ili Mjesec. Još jedna stvar koju je teško fizički objasniti, ali drugoga riješenja nema, jer danas je također više nego očito da pomračenja ne izaziva Mjesec koji prolazi ispod Sunca, već zvijezda koja je nakupina crne energije ili mraka, dok se u nauci ova pojava špekuliše kao crne rupe, međutim, crnih rupa nema, imaju ove zvijezde koje su na svodu i koje zaklanjaju svijetlost.

Ovo će dodatno još objasniti zašto neki obožavaju crnuu zvijezdu i prikazuju njen simbol u obliku pentagrama, drugi obožavaju Sunce i njegovu duhovnu pozadinu. Također, stih u kojem se kaže da je Bog rastavio svjetlost od tame, jer sva svjetlila na nebu su nefizičke frekvenzije koje svijetle, uključujući čak Sunce i Mjesec, Zemlja je jedino fizičko tijelo u cijelome univerzumu između svjetla i tame, jer Zemlja niti isijava sopstvenu svjetlost, niti akumulira Sunčevu svjetlost kao Mjesec, Zemlja kao takva ovisi od puno faktora, ali je i specifična sa druge strane, jer je jedina kopnena masa u cijelome univerzumu.

Zaključak

Ljudi nikada neće moći saznati istinu do kraja, ukoliko ne shvate da su dvokomponentna bića, i da sve što nas okružuje ima svoje dvije dimenzije, a to je fizička koja se dalje razlaže na subfizičku materiju ili onu koja je nježna po svojoj strukturi, pa sve do svjetlosnih frekvencija, i duhovna dimenzija koja je involvirana u cijelu priču, jer bez ove dvije komponente nema života na Zemlji.

Na fizičkoj razini možemo parcijalno i vrlo ograničeno dati neke odgovore, ali ne možemo cijelu paradigmu riješiti, te ne možemo imati širu sliku i bez duhovne dimenzije. Također, ljudi su uvijek podložni manipulaciji bez obadvije krajnosti, bez unutarnjeg sinkroniciteta tumaraju kao slijepci u mraku,  a odgovore koji pronalaze ne zadovoljavaju ih do kraja, jer se ne može na sve dati odgovor samo u fizičkom smislu, kada nas i duhovna pozadina okružuje.

Danas je više nego očito postalo da se svijet počeo dijeliti na dvije strukture svoga postojanja, a to su oni pojedinci koji slijepo i bezrezervno uzimaju struku i ovozemaljske autoritete, i druga krajnost koja je počela da sumnja u relugarnost istih i sve više se oslanja na" Bozju Riječ" i vrši samostalna ispitivanja.  "Božija Riječ" je duhovne prirode, a ova zmaljska riječ od struke je suviše promaterijalne, uglavnom ne provjerljive i bez dokaza, jer se pojedinac ne može popeti na Mjesec pa sam tvrditi što je vidio, već mora vjerovati autoritetima, dakle, koja god riječ da se uzme, ali bez unutarnjeg sinkroniciteta će čovjek samo biti vjernik neke teorije, vjerovati u neke dokaze koje mu se ne mogu ponuditi u večini slučajeva, a neki dokazi mogu bit lažno i podmetnuti, te će ljudi samo tako se argumentirati i dezargumentirati.

Naravno da je riječ Stvoritelja ove kopnene mase koju mi nazivamo Zemlja, ali i cijeloga univeruzuma, najmjerodavnija, međutim, bez naše duhovne pozadine i bez kritičkoga osvrta također,  ona neće biti u krajnosti razumljiva.  Ljudi moraju da shvate da je to i igra cijelo vrijeme, da se u svijetu upravo to i pokušava i radi, da se čovjek skloni sam od sebe, ali da mu zato autoriteti vladaju od struke, bilo materijalne ili duhovne, jer cijeli svijet počiva na autokraciji i tehnokraciji.

Čovjek ne želi priznati i prihvatiti vrhovnoga autora u svemu, ali je sa druge strane socijalno biće i ima u sebi urođeni osjećaj stada ili zajedništva, čovjek nije asocijalno biće kao neki vuk samotnjak, čak i vukovi imaju svoga vođu. Dakle, čovjek ne može da pobjegne od ove činjenice, također, ne može sam izgraditi svemirski program u kojem će odletjeti negdje i uvijeriti se u nešto samostalno, a šta bi mu to i vrijedilo kada je socijalno biće i da može, svaki čovjek u dubini duše traži nekoga predvodnika, nekoga ko bi vodio svoje stado, međutim, u svijetu se stalno pojavljuju autokrati koji ne zadovoljavaju čovjekove dvije dimenzije, unutarnja i vanjska, te žele slavu odnjeti onome koji je jedini i zaslužuje.

Prema tome, čovjek ukoliko želi da samostalno dobije odgovore, ima samo dvije opcije na kraju:

1. Bezruvjetna vjera u Božju Riječ, kao i molitva kroz osluškivanje odgovora od istoga.

2. Sinkronicitet sa unutarnjim bićem, u kojem su razum i srce zajednički

Smatrate li da je čovjek dvokompnentno biće, duhovno i materijalno?

Samo nam istina treba!!!

VAŠA REAKCIJA?

Comments

https://refleksijasvijesti.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!